Quinty's Rules 


 1. De muziekrechten zijn geldig zolang Quinty van der Geest leeft en daarna nog 70 jaar na haar overlijden.
 2. De pakketten met muziekrechten zijn assets. De prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Er mogen niet meerdere pakketten van dezelfde prijs op 1 naam staan. 
  1. Pakketten worden eenmalig aan 1 persoon verkocht. Je mag van elk pakket niet meer dan 1 stuk kopen. 
  2. Komt de Quinty’s Official B.V. erachter dat dit wel zo is, dan zijn zij altijd gerechtigd hierover contact op te nemen. Je kunt er dan voor kiezen om het pakket terug te geven of op een andere naam te zetten. 
   1. Wanneer je ervoor kiest om het pakket op een andere naam te zetten, krijgt deze persoon alles wat aan dat pakket behoort. Deze naam wordt ook het contactpersoon voor de Quinty’s Official B.V. 
 4. Mensen die een pakket kopen dienen minimaal 21 jaar oud te zijn. 
 5. De koper dient een adres te hebben en/of wonende te zijn in Nederland. 
  1. Het certificaat ter authenticiteit wordt verstuurd naar het ingevulde adres tijdens het afrekenen.
 6. Je koopt een pakket vanuit vertrouwen. 
  1. Quinty’s Official B.V. heeft vertrouwen als grootste waarde in dit project en de community. 
  2. Wij gaan er ten allen tijde van uit dat de mensen die de pakketten kopen ons vertrouwen en vooral met veel enthousiasme instappen. 
 7. De rechten zijn ten aller tijden van jou. 
  1. Mocht een platenlabel een contract aanbieden voor Quinty, dan blijven de rechten die jij bezit over de nummers, alsnog van jou. 
 8. Rechten mogen niet doorverkocht worden voor 1 januari 2025, omdat Quinty het hele jaar 2024 heeft gepland om op te bouwen. 
  1. Wanneer je besluit om jouw deel van de rechten te verkopen aan iemand anders, moet een aanvraag ingediend worden per mail. Hiervoor kun je een formulier aanvragen bij Ellen van der Geest.
  2. Het is alles of niets. Wanneer jij jouw rechtenpakket verkoopt, zul je uit de community verwijderd worden en vervangen door de persoon die jouw pakket koopt. Dat geldt ook voor de overige concertkaarten, meet and greet vouchers etc.
 9. Je koopt rechten, geen aandelen.
  1. De muziekrechten zijn geen aandelen in Quinty’s Official B.V.
  2. Wanneer je muziekrechten gekocht hebt, bezit je over een percentage van een nummer. Dat betekent dat je meegaat in de inkomsten die daar vanuit binnenkomen. Hier vallen niet de inkomsten vanuit merchandise, concertkaarten of optredens onder.
 10. Quinty van der Geest mag haar nummers niet opnieuw opnemen om zo haar rechten weer terug te claimen. 
  1. Dat betekent dat Quinty van der Geest geen nieuwe versies van What do you see?, Rather Be, Villain, Impossible en de overige nummers die verkocht worden, mag uitbrengen. 
  2. Covers en duetten van Quinty’s nummers staan los van de muziekrechten op de originele opnames. 
   1. Quinty is zelf gerechtigd om hier een besluit over te maken. 
 11. Community leden staan op 1
  1. Wanneer je lid bent van de community ontvang je altijd alle updates, nieuwtjes, informatie, aankondigingen etc. Voordat Quinty dit aan het publiek bekendmaakt.
  2. In Q2 en Q3 van 2024 worden de mogelijkheden van NFT’s onderzocht. Hoe en of dat interessant is voor Quinty’s BV. De community wordt meegenomen in dit avontuur en als eerste op de hoogte gesteld van de voortgang en de mogelijkheden.
  3. De communityleden krijgen als eerste de mogelijkheid om concertkaartjes te boeken. Hetzij via het pakket, ofwel het kopen van concertkaartjes. Dit zijn er max 2 per communitylid.
 12. De uitbetaling start in Q1 van 2025. 
  1. Tot een omzet van €100.000 per nummer wordt er 1x per jaar uitbetaald. 
  2. Boven een omzet van €100.000 per nummer wordt er 1x per kwartaal uitbetaald. 
  3. De inkomsten worden uitbetaald naar het rekeningnummer dat ingevuld is bij de aankoop van het pakket. 
  4. Bij iedere betaling wordt een gespecificeerd overzicht toegestuurd per mail. 
 13. Quinty’s Official B.V. is niet verantwoordelijk voor de aangiftes van de belasting. 
  1. De verantwoording van Quinty’s Official B.V. stopt na de uitbetaling. 
 14. Vragen van communityleden mogen gesteld worden aan quinty@quintyofficial.com en worden binnen 48 uur beantwoord.
 15.  Jouw certificaat van authenticiteit toont aan welke rechten jij bezit en op welk percentage jij betaald krijgt wanneer de uitbetalingen starten. 
 16. De extra’s van het pakket zijn eenmalig te gebruiken, maar oneindig geldig. 
  1. Er zit geen vervaldatum op jouw concertkaarten, maar zodra de strippenkaart op is, kan deze niet opnieuw gebruikt worden. 
 17. Alle extra’s kunnen geïnd worden via e-mail. 
  1. Wanneer je jouw concertkaarten wilt gebruiken voor een specifiek concert van Quinty, kun je een RSVP mail sturen naar; 
  2. Wanneer je een meet & greet voucher wilt inplannen, kun je een afspraak maken via; 
  3. De merchandise gift card kan gebruikt worden door een bestelling te plaatsen op;
  4. info@quintyofficial.com onderwerp;
   1. Concertkaarten {datum en plaats concert} 
   2. Meet & Greet voucher {jouw naam} 
   3. Merchandise bestelling {gift card waarde} 
 18. Wanneer ‘Quinty’s Rules’ wordt herzien of gewijzigd zal dit altijd gecommuniceerd worden met de community.

Algemene Voorwaarden

E-mail: quinty@quintyofficial.com
Website: www.quintyofficial.com

 

Artikel 1 – Definities

 1. Quinty’s Official BV: Quinty van der Geest, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 61437239.
 2. Klant: degene met wie Quinty’s Official BV een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Quinty’s Official BV en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Quinty’s Official BV.
 2. Quinty’s Official BV en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Quinty’s Official BV en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Quinty’s Official BV hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Quinty’s Official BV mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Quinty’s Official BV en de Klant spreken voor een dienstverlening door Quinty’s Official BV een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. Quinty’s Official BV mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Quinty’s Official BV moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Quinty’s Official BV mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. Quinty’s Official BV zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Quinty’s Official BV ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. De Klant rekent producten direct af.
 2. Quinty’s Official BV mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 3. De Klant moet declaraties binnen   na factuurdatum aan Quinty’s Official BV betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 4. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Quinty’s Official BV de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 5. Quinty’s Official BV mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 5 – Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Quinty’s Official BV het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Quinty’s Official BV maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Quinty’s Official BV, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 

 1. het product is gebruikt
 2. het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 3. het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 4. het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
 5. de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s
 6. het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 7. het product een los tijdschrift of losse krant is
 8. het een spoedreparatie betreft
 9. het weddenschappen en/of loterijen betreft
 10. de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 11. het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 12. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

  • De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar quinty@quintyofficial.com

  • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Quinty’s Official BV, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 – Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Quinty’s Official BV heeft geretourneerd, dan zal Quinty’s Official BV eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Quinty’s Official BV voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 8 – Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 9 – Retentierecht 

 1. Quinty’s Official BV kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Quinty’s Official BV heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Quinty’s Official BV.
 3. Quinty’s Official BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Quinty’s Official BV blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Quinty’s Official BV met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Totdat die tijd in lid 1 kan Quinty’s Official BV gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Quinty’s Official BV gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Quinty’s Official BV van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 11 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Quinty’s Official BV, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Quinty’s Official BV zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Quinty’s Official BV kan tegenwerpen.

Artikel 12 – Levertijd 

 1. De levertijden van Quinty’s Official BV zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Quinty’s Official BV.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Quinty’s Official BV later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Quinty’s Official BV niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Quinty’s Official BV iets anders hebben afgesproken.

Artikel 13 – Feitelijke levering

1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 14 – Transportkosten 

1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Quinty’s Official BV schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15 – Verpakking en verzending

1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Quinty’s Official BV niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Quinty’s Official BV. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Quinty’s Official BV niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 16 – Verzekering

De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

 1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 2. zaken van Quinty’s Official BV die bij de Klant aanwezig zijn
 3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

De Klant geeft op eerste verzoek van Quinty’s Official BV de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 17 – Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 18 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Quinty’s Official BV een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Quinty’s Official BV enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 3. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Quinty’s Official BV levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 19 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Quinty’s Official BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Quinty’s Official BV mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Quinty’s Official BV op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Quinty’s Official BV tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 20 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Quinty’s Official BV.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Quinty’s Official BV de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Quinty’s Official BV redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 21 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen. 
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van .
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 22 – Geheimhouding 

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Quinty’s Official BV ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Quinty’s Official BV waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Quinty’s Official BV schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • - die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
  • - het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  • - die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 23 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Quinty’s Official BV voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
 6. Quinty’s Official BV mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 25 – Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Quinty’s Official BV tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Quinty’s Official BV geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 26 – Klachten

 1. De Klant moet een door Quinty’s Official BV geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Quinty’s Official BV daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Quinty’s Official BV hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Quinty’s Official BV hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Quinty’s Official BV.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Quinty’s Official BV andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 27 – Ingebrekestelling

1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Quinty’s Official BV.

2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Quinty’s Official BV ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 28 – Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer Quinty’s Official BV een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 29 – Aansprakelijkheid Quinty’s Official BV

 1. Quinty’s Official BV is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Quinty’s Official BV aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Quinty’s Official BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Quinty’s Official BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 30 – Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Quinty’s Official BV vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 31 – Ontbinding

1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Quinty’s Official BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Quinty’s Official BV nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Quinty’s Official BV in verzuim is. 

3. Quinty’s Official BV mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Quinty’s Official BV kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 32 – Overmacht

1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Quinty’s Official BV door de Klant niet aan Quinty’s Official BV kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 – computer­virussen
 – stakingen
 – overheidsmaatregelen
 – vervoersproblemen
 – slechte weersomstandigheden
 – werkonderbrekingen

3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Quinty’s Official BV 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Quinty’s Official BV kan nakomen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Quinty’s Official BV de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

5. Quinty’s Official BV hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Quinty’s Official BV hiervan voordeel heeft. 

Artikel 33 – Wijziging overeenkomst 

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Quinty’s Official BV de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 34 – Wijziging algemene voorwaarden

1. Quinty’s Official BV mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Quinty’s Official BV altijd doorvoeren. 

3. Ingrijpende wijzigingen zal Quinty’s Official BV zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 35 – Overgang van rechten

1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Quinty’s Official BV aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Quinty’s Official BV. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 36 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Quinty’s Official BV bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 37 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Quinty’s Official BV is Nederlands recht van toepassing. 

De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Quinty’s Official BV is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Quinty’s Official BV, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 27 september 2023.